Organitzacions i empreses

 

 

 

  “S’ha d’actuar amb més rapidesa en calmar un ressentiment que en apagar un incendi, perquè les conseqüències del primer són infinitament més perilloses que els resultats de l’últim; l’incendi acaba cremant algunes cases com a molt, mentre que el ressentiment pot causar guerres cruels, amb la ruïna i destrucció total dels pobles…”

                                                                                                                                                                                     Heràclit


 

 

A KOLAM estem especialitzats en Intel·ligència Emocional. Tot i que la intel·ligència és molt important en la vida social dels individus, l’element determinant del rendiment (i per extensió de l’adaptació social) és l’anomenada Intel·ligència Emocional. En la nostra Missió ens comprometem obertament en la formació i assessorament a persones i/o institucions públiques o privades per tal de millorar el seu creixement personal o de l’organització.

 

 

 

QUÈ FEM

 

La situació actual està posant a prova a totes les organitzacions. Moltes estan en situació de prendre decisions estratègiques de cara al seu futur. Sovint aquestes es busquen fora de l’organització amb els alts costos que això suposa, així com els riscos que es prenen. És possible que la seva organització estigui afrontant un d’aquests reptes o simplement es trobi davant un projecte innovador. Potser és hora d'estimular el talent, posar-lo al servei de l'organització i aconseguir el canvi que s'està buscant.

 

KOLAM li proposa una nova forma per desenvolupar líders, que estan dins de l’organització i que poden ser transformacionals, i enfocar-los a buscar iniciatives basades en les habilitats que aporta la Intel·ligència Emocional.

 

La Intel·ligència Emocional proporcionarà al seu capital humà:

 

 • Una nova visió de les persones i els entorns de treball

 • Coneixements sobre les emocions i el seu paper actiu en la cultura de l'organització

 • Eines de comunicació per alinear l'objectiu de l'empresa amb el dels directius que la gestionen

 • Possibilitat d'estimular talents " amagats " dins de l'organització

 • Nous patrons de pensament per canviar els resultats

 • Millores en el clima laboral que redundaran en relacions més eficaces

 • Innovació en la visió del que significa el "treball en equip "

 

 

 

METODOLOGIA

 

 • ANÀLISI DE LA SITUACIÓ

 

Per tal de programar bé les accions a fer per a la millora de l’organització, cal tenir en compte que aquestes no són més que una mera abstracció, encara que a vegades les percebem com si fossin ens “materials”, en realitat son grups de persones treballant per un objectiu comú.

 

Les actuacions de les persones en el context d’una organització venen determinades per les idees, els valors i les expectatives generades en el decurs de la interacció entre les persones. Totes les organitzacions tenen unes característiques peculiars, relativament estables que donen lloc a la cultura. Quan des de la nostra organització afirmem: “aquí fem les coses d’aquesta manera”, en definitiva estem advertint dels trets de la nostra cultura.

 

És doncs aquesta cultura organitzativa, i el seu conjunt de creences i principis bàsics, que són assumits i compartits pels seus membres, o així hauria de ser, el que KOLAM ha d’analitzar per ser eficient en la posterior formació en l’assoliment del compromís de les persones en el projecte.

 

L’anàlisi que es proposa, serà un estudi de camp amb les persones de l’organització. Es tracta de mesurar l’equilibri emocional de cadascú per a poder, posteriorment, plantejar accions que ens permetin:

 

 • Programar accions formatives enfocades a l’equilibri emocional

 • Accions de millora en l’organització

 

 

 • FORMACIÓ

 

Les accions formatives estan plantejades en cursos en que es treballaran les diferents competències emocionals. En cada competència la programació serà en base a:

 

 • Corpus Teòric

 • Enquestes en relació a l’aprenentatge experimental

 • Dinàmiques de grup i d’autocontrol emocional

 • Autoavaluació

 

Cada competència necessita d’un nombre de sessions determinat en funció dels resultats de l’anàlisi, del perfil de l’equip i de l’objectiu pactat amb l’organització.

El material a emprar en les sessions és múltiple, imprescindible poder projectar les presentacions, les dinàmiques, com també poder escoltar cançons, música.

L’espai ha de ser el suficientment ampli per poder desplaçar-se amb tranquil·litat i que permeti estirar-se i moure’s amb soltesa.

 

 

 • ACCIONS DE MILLORA

 

Tant del buidat de l’anàlisi, com de les conclusions de les accions formatives, sortiran propostes en relació a l’organització, la comunicació i la relació entre equips i persones que es prioritzaran i es modularan de tal manera que passin a formar part de la cultura de l’organització, en cas que així s’hagi acordat.

 

Aquest aparat està directament relacionat amb la Millora Continua. En cas de que l’organització estigui formada en la Qualitat aquesta ja disposa dels seus mecanismes de millora. En cas contrari però, KOLAM disposa d’eïnes que ajuden a diagnosticar, definir, planificar, avaluar i executar accions de millora en les organitzacions.

 

Aquestes accions de millora, un cop proposades, es prioritzen, es planifiquen, s’executen i s’avaluen en el temps acordat amb la direcció. KOLAM acompanya al llarg d’aquest procés supervisant i assessorant quan calgui.

 

 

Equip Kolam